Hoạt động của nhà trường

Hoạt động dạy và học
Hoạt động Đoàn Đội
Hoạt động y tế
 

Trường Trung học cơ sở Ðông La

Ðịa chỉ: Hoài Ðức - Hà Nội

Ðơn vị thiết kế: Công ty cổ phần phần mềm ứng dụng Hà Nội -